skip to Main Content

CONDICIONS LEGALS DE COMPRA D’ENTRADES “ON-LINE”A través DE LA WEB https://bridalmm.cat/

Els menors de 16 anys han d’anar acompanyats del seu pare, mare o tutor. A l’entrada podem necessitar identificar-te per raons de seguretat. Les entrades adquirides no poden retornar-se, per la qual cosa et demanem que comprovis bé la teva reserva abans de fer el pagament. No poder assistir a l’esdeveniment o cometre un error en adquirir les entrades no són motius que permetin la seva devolució. NO mostris fotos de l’entrada en xarxes socials, podrien usurpar-la. Si us plau, llegeix atentament les condicions generals de compra. En cas d’incidència, les teves dades personals es facilitaran a la plataforma woo commerce perquè pugui ser gestionada.

E-mail contacte info@bridalmm.cat / info@matarocomerc.cat

Vostè està formalitzant una transacció comercial amb Negoci Empresa Mataró (d’ara endavant L’ORGANITZADOR) amb CIF G62439849 domiciliada en Carrer Sant Benet 43, baix- 08302 Mataró.

Pot posar-se en contacte amb la nostra entitat en l’e-mail info@matarocomerc.cat o número de telèfon 937960351 en horari d’oficina per a atendre el públic.

En compliment del que es disposa en l’article 10 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic (Llei 34/2002) l’informem que L’ORGANITZADOR és una Entitat associativa, les dades de la qual estan en l’AVÍS LEGAL d’aquesta web.

La venda d’entrades s’entén realitzada en el nostre domicili social i al comprar l’entrada implica l’acceptació de les condicions generals en el moment de la compra.

Les següents condicions de compravenda tenen com a finalitat establir els termes i explicar els detalls de l’operació de compra d’entrades per part dels usuaris que procedeixin a l’adquisició per aquesta via, així com els drets i obligacions inherents a la/s entrada/s objecte de compra.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

L’ORGANITZADOR ofereix a qualsevol persona interessada la possibilitat d’adquirir entrades a través d’Internet per a assistir als esdeveniments que organitzi. Els usuaris d’Internet que accedeixen a la web de l’ORGANITZADOR i, concretament, a aquesta secció de compravenda d’entrades, assumeixen voluntàriament i s’obliguen a respectar els termes i condicions del contracte de compravenda, als quals queden subjectes, i que seguidament s’exposen.

FORMALITZACIÓ DE LA COMPRAVENDA:

Des del moment en què l’usuari cursi l’ordre de compra d’una o més entrades serà denominat “COMPRADOR”, i quedarà obligat com a tal enfront de l’ORGANITZADOR que ostentarà la condició de venedor. La compra realitzada a través d’Internet pel COMPRADOR i que hagi estat rebuda per l’ORGANITZADOR té caràcter contractual vinculant.

El COMPRADOR ha d’emplenar correcta i completament les dades que se li requereixen i es compromet a no introduir dades de tercers. La recepció de l’ordre de compra serà confirmada per l’ORGANITZADOR, per correu electrònic o per altres mitjans sense demora, i des d’aquest moment quedarà perfeccionada la compravenda i obligades totes dues parts al compliment de l’acordat.

CONDICIONS GENERALS QUE REGEIXEN LA COMPRAVENDA D’ENTRADES A través D’AQUEST SITE

L’adquisició de la/s entrada/s representa l’acceptació, per part del COMPRADOR, de les següents Condicions Generals:

L’entrada disposa de diferents mesures de seguretat. No obstant això, l’Organització no garanteix la seva autenticitat si no ha estat adquirida en algun dels punts oficials de venda. Tota entrada esmenada, trencada, sospitosa de falsificació o adquirida il·lícitament autoritzarà l’Organització a privar l’accés al seu portador. En aquests casos, si no se li permet l’accés al recinte, l’Organització declina tota responsabilitat. És condició per a l’admissió disposar de l’entrada completa i en bon estat. L’entrada haurà de conservar-se fins a la sortida del recinte.

El núm. d’entrades, el preu i ubicació d’aquestes, serà triat pel COMPRADOR en el procés de compra i no podrà modificar-se una vegada formalitzada aquesta.

La compra d’entrades a través de la web oficial de l’ORGANITZADOR disposa del servei d’impressió d’entrades, el qual permet (i) imprimir l’entrada en el mateix moment de finalització del procés de compra (descarregant un arxiu pdf) o bé, (ii) guardar l’arxiu en l’ordinador per a la posterior impressió. En situacions excepcionals, per motius tècnics i/o de seguretat, el servei d’impressió d’entrades podria estar desactivat, en aquest cas, el COMPRADOR haurà de presentar-se a les taquilles del recinte on se celebri l’esdeveniment. Per a procedir a la recollida, el COMPRADOR haurà de presentar en les taquilles:

La targeta de crèdit / dèbit amb la qual va realitzar la compra.

El DNI/ passaport del titular d’aquesta targeta de crèdit /dèbit

El resguard de l’operació de compra (Confirmació de compra) enviat per correu electrònic.

Una vegada adquirida l’entrada, únicament es canviarà o es retornarà el seu import en cas de cancel·lació de l’esdeveniment, en aquest cas l’adquirent podrà sol·licitar el reemborsament en el termini d’un mes des de la data de la comunicació pública de la cancel·lació, en la forma especificada per l’ORGANITZADOR, i presentant, en tot cas, justificant de compra.

No es retornarà l’import de l’entrada en cas de cancel·lació de l’esdeveniment degut a la suspensió o la modificació que es produeixi una vegada començat l’espectacle o l’activitat i siguin degudes a causes fortuïtes o de força major.

En qualsevol cas de devolució, l’ORGANITZADOR únicament reemborsarà l’import de l’entrada no sent responsable de qualsevol altra despesa tals com, a tall d’exemple i amb caràcter merament enunciatiu, hotels, viatges, menjars, dietes, etc.

El transcurs del termini establert en el paràgraf anterior sense que el COMPRADOR hagi sol·licitat la devolució de l’import corresponent a les compres efectuades, s’entendrà com la renúncia per part d’aquest a la devolució dels imports que, si escau, poguessin correspondre’ls. La impossibilitat del COMPRADOR d’assistir a l’esdeveniment per causes alienes a l’ORGANITZADOR i/o l’error en realitzar l’adquisició no seran motius vàlids per a sol·licitar la devolució de l’import del preu de les entrades.

L’ORGANITZADOR es reserva el dret de modificar, si les circumstàncies l’exigeixen l’esdeveniment

CONDICIONS D’ACCÉS I ESTADA EN LES INSTAL·LACIONS DE L’ESDEVENIMENT

L’ORGANITZADOR es reserva sempre el dret d’admissió. L’edat mínima legal per a accedir a aquest tipus d’esdeveniments és de 16 anys. Qualsevol menor d’aquesta edat haurà d’anar De pare, mare o tutor.

Durant la seva estada en el recinte, els pares o tutors legals seran responsables de qualsevol acció que el menor realitzi. Perquè això sigui possible és necessari presentar a l’entrada del recinte la següent documentació: DNI, llibre de família, passaport de tots dos o document legal que acrediti la relació patern filial o de responsabilitat sobre el menor.

A més dels documents corresponents, els pares o tutors legals hauran de portar una entrada vàlida. Hauran d’acompanyar al menor fora del recinte, sense que sigui possible la seva estada de forma individual.

Per raons de seguretat, en el moment d’accedir al recinte, els assistents poden ser registrats no permetent-se, en cap cas, l’entrada d’objectes que puguin ser considerats perillosos o que estiguin prohibits per la normativa vigent de seguretat en esdeveniments públics. Queden terminantment prohibides, i per tant, legitimaran la prohibició d’accés, les següents conductes: • La introducció de begudes amb tap, begudes alcohòliques, armes, instruments susceptibles de ser utilitzats com a tals, bengales, focs d’artifici o objectes anàlegs. • La introducció i exhibició de pancartes, símbols, emblemes o llegendes que impliquin incitació a la violència. • Trobar-se sota els efectes de begudes alcohòliques, estupefaents, psicotròpics o substàncies anàlogues. A l’entrada als recintes, el públic pot estar subjecte a un registre segons la Llei.

L’ORGANITZADOR podrà negar l’accés o expulsar del recinte al portador de l’entrada en cas d’incompliment de les presents condicions o bé en cas de desatendre les indicacions efectuades pel personal de l’organització o personal del recinte. La denegació de l’accés o expulsió també es podran dur a terme en el cas que, racionalment, pugui preveure’s que la seva permanència en el recinte suposi una situació de risc o perill per al propi portador o per als altres assistents a l’esdeveniment, responsabilitzant-se personalment al portador, en tots els casos, per les seves pròpies accions i omissions quan aquestes provoquin lesions a tercers o danys en materials.

L’ORGANITZADOR es reserva tots els drets d’imatge i de propietat intel·lectual de l’esdeveniment. Es prohibeix fer fotografies, amb o sense flaix, filmar o registrar. El portador de l’entrada reconeix que podrà aparèixer en imatges preses dins dels recintes per diferents mitjans per a la seva posterior difusió informativa i autoritza aquest ús, que serà responsabilitat de cada mitjà. Les imatges poden aparèixer en Internet pel que la seva difusió pot no ser controlada.

Si existeix vídeo vigilància en l’accés l’informem que la seva imatge passarà a formar part d’un fitxer responsabilitat de l’organitzador amb la finalitat de control d’accessos i seguretat de l’esdeveniment, així com resolució de qualsevol incidència. Té dret a exercitar respecte al tractament de les seves dades el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició als mateixos davant l’organitzador de l’esdeveniment.

ÚS DE LES ENTRADES ADQUIRIDES

La/s entrada/s adquirides en aquesta web han de ser custodiades fins al dia de l’esdeveniment com si fos diners en metàl·lic. El COMPRADOR de l’entrada o la persona a nom de la qual es personalitza l’entrada, assumeix tota responsabilitat en cas de duplicitat, fotocòpia o falsificació d’aquesta, perdent tots els drets que aquesta li atorga per a poder accedir al recinte.

L’adquisició d’entrades no atorga al COMPRADOR el dret a utilitzar la mateixa, o el seu contingut, amb finalitats publicitàries, de màrqueting o de promoció (inclosos els concursos, regals i/o sortejos), si no és amb consentiment exprés i escrit de l’ORGANITZADOR. L’incompliment d’aquesta prohibició legitimarà a l’ORGANITZADOR per a la inutilització de la/s entrada/s i l’inici de quantes accions legals consideri oportunes per a la reclamació dels danys i perjudicis que tal conducta hagi pogut ocasionar a l’ORGANITZADOR.

Aquestes activitats seran rastrejades en Internet amb la finalitat d’establir la responsabilitat pertinent.

DADES PERSONALS I POLÍTICA DE PRIVACITAT

De conformitat amb la Llei *Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de *Caràcter Personal, les dades dels usuaris que accedeixin aquest portal i adquireixin unes entrades, s’incorporaran a un fitxer automatitzat del qual L’ORGANITZADOR, amb domicili en C/ *Sant Benet 43,*baix – 08302 Mataró, o bé a la següent adreça de correu electrònic: info@matarocomerc.cat

En fer el pagament les teves dades queden automàticament facilitats a l’empresa que gestiona el pagament per targeta i al banc.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

A la compravenda d’entrades que es duu a terme a través d’aquest *site li resulta d’aplicació la legislació espanyola.

ALTRES

En cas de dubte o consulta, hi ha informació disponible en la web de l’esdeveniment. Les persones interessades trobaran fulls de reclamació a la seva disposició en el nostre domicili social.

També disponibles en http://www.consum.cat/doc/doc_62342195_2.pdf

Pots obtenir informació de serveis de consum en http://www.consumo-inc.es/

La llengua de contractació és segons l’idioma triat.

Aquest document en què accepta les condicions s’arxiva en el nostre sistema informàtic. Vostè té accés durant un mes a les nostres dades i pot imprimir-lo i guardar-l’hi en el seu sistema.

*NEM té una política activa de resolució de conflictes, per la qual cosa posa al seu servei l’atenció al client. Informem que segons l’Art. 14.1 del Reglament (UE)524/2013 s’ha facilitat per part de la Comissió Europea una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Això no obstant això, Negoci Empresa Mataró. decidirà, en cada cas, si s’adhereix o no a aquest sistema, ja que considerem que els conflictes poden i han de resoldre’s fora d’aquests àmbits, per la qual cosa aconsellem que prèviament a qualsevol reclamació utilitzeu el nostre sistema d’atenció al client. Gràcies per la vostra comprensió.


Back To Top